агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Парите на Фонда за преструктуриране на банки останаха непокътнати през 2021 г.

Капиталовите съотношения и ликвидната позиция на банковия сектор в България през 2021 г. останаха на нива, значително над регулаторните изисквания. Българската народна банка не е използвала средства от Фонда за преструктуриране на банки (ФПБ). Не се наложи централната банка да упражнява своите правомощия по преструктуриране и за клон на кредитна институция от трета държава. Това пише в годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2021 г., публикуван на сайта на БНБ.

В него се посочва, че в условията на подобрена през 2021 г. макроикономическа среда банковата система в България отбеляза ускорен растеж на кредитите и на общите активи и същевременно намаление на необслужваните вземания.

За съхраняване на устойчивостта на банките допринася прилаганата от БНБ макропруденциална политика, в рамките на която и през миналата година беше запазено действието на въведените през март 2020 г. мерки, насочени към допълнително укрепване на капитала и на ликвидността на банките.

В централната банка не е постъпвало искане от страна на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) за набиране на извънредни вноски в Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) от български банки, нито за заемане на средства.

Годишни вноски

През април 2021 г. Управителният съвет (УС) на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във ФПБ за 2021 г. с общ размер 73 хил. лв. Към 31 декември 2021 г. средствата в подфонда, предназначен за набиране на вноски от клонове на кредитни институции от трети държави, възлизат на 683 хил. лв.

Във връзка с определените от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) вноски на кредитните институции, лицензирани в България и дължими към ЕФП за 2021 г., през април БНБ взе решение дължимите вноски с общ размер 29,560 млн. лв. да бъдат приспаднати от наличните средства в подфонда, предназначен за набиране на вноските на кредитните институции в ЕФП. В края на миналата година средствата в подфонда, предназначен за вноски в ЕФП, достигат 506,939 млн. лв.

Вижте още:  SOFIX продължава да се покачва с ръст от 1,8%

През миналата година не са упражнявани правомощия по преструктуриране по отношение на банки или клонове на кредитни институции от трети държави, лицензирани в България, и съответно не са разходвани средства от ФПБ във връзка с предприемане на действия за преструктуриране или прехвърляне на извънредни вноски към ЕФП.

През 2021 г. не са набирани средства в подфонда за вноски в ЕФП. За изпълнение на задълженията към ЕФП за годишните вноски за 2021 г. на кредитните институции, лицензирани в България, са използвани наличните средства в подфонда.

Инвестиране на средствата

БНБ запази прилаганата инвестиционна стратегия и средствата на подфонда за клонове на кредитни институции от трети държави и на подфонда за вноски в ЕФП продължиха да бъдат държани по текущи сметки при централната банка, пише в годишния отчет.

За тези сметки централната банка прилага „Общи условия на БНБ за обслужване на сметки на банки, бюджетни организации и други клиенти“, като олихвяването е със стандартен годишен лихвен процент за текущи сметки (-0,70%). Разходите за лихви за 2021 г. са в размер на 4,045 млн. лв., от които 5 хил. лв. за подфонда за клоновете на кредитни институции от трети държави и 4,040 млн. лв. за подфонда за вноски в ЕФП.

Използване на пари за вноски в ЕФП

Във връзка с определените от ЕСП вноски в ЕФП за 2021 г. на банките, лицензирани в България, през април БНБ взе решение дължимите вноски с общ размер 29,903 млн. лв. да бъдат приспаднати от наличните средства в подфонда, предназначен за набиране на вноските на кредитните институции в ЕФП.

Вижте още:  Дават ли възможност пазарите на България и Румъния за защита от инфлацията?

В ЕФП са прехвърлени 29,560 млн. лв., които представляват разликата между общия размер на дължимите годишни вноски за 2021 г. в ЕФП и размера на частично изпълнената от една кредитна институция годишна вноска чрез поемането на неотменим ангажимент за плащане към ЕСП 27.

От БНБ напомнят, че през 2020 г. прехвърлените от подфонда средства към ЕФП възлизат на 158,458 млн. лв. и представляват първоначалната вноска на страната ни в ЕФП 28.

През отчетния период в БНБ не е постъпвало искане от страна на ЕСП за набиране и превеждане на извънредни вноски в ЕФП.

Средствата на Фонда в края на 2021 г.

Средствата във ФПБ към 31 декември 2021 г. са в размер на 507,622 млн. лв., от които 683 хил. лв. – в подфонда за клонове на кредитни институции от трети държави и 506,939 млн. лв. – в подфонда за вноски в ЕФП.

Предварителната информация от ЕСП за прогнозната обща сума за 2022 г. на вноските на кредитните институции в ЕФП дава основание да се очаква, че средствата, останали в подфонда за вноски в ЕФП, ще бъдат достатъчни за покриването ѝ.

Източник: investor.bg

Източник: