агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Ще се прилага наказателна лихва при неуспешен сетълмент на ДЦК

При неуспешен сетълмент, поради липса на държавни ценни книжа или на парични средства в рамките на определен срок, ще се налага наказателна лихва на участника в Депозитаря на държавни ценни книжа в Българската народна банка, който го е причинил. Това прие Управителният съвет на банковия регулатор с промяна на Наредба №31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа.

seo-blog7

С промените се уреждат изискванията на Европейския парламент и на Съвета, чиято цел е да се подобри движението на парични средства при сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, съобщи пресцентърът на централната банка.

Промените са съобразени с европейски директиви и регламенти.

Investor.bg припомня, че в Системата от сметки за сетълмент на ДЦК (СДЦК) БНБ открива и води сметки, отчитащи ДЦК, придобити от името и за сметка на всеки участник, сметки, отчитащи общо притежаваните ДЦК от клиенти на участника, сметки за ДЦК собственост на участниците с наложена тежест, както и сметки на емитента.

Сметките се откриват служебно от БНБ за всяка емисия ДЦК, придобити на първичния и/или вторичния пазар, въз основа на подадено писмено искане от участника при включването му в системата. По сметките се отразява извършеният сетълмент на сделките с ДЦК по номинална стойност на ДЦК, предмет на сделката.

Прехвърлянето на парични средства по сделки с ДЦК се извършва чрез системата за брутен сетълмент в реално време – RINGS (Real time INterbank Gross-settlement System) и Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 посредством изградения интерфейс със СДЦК.

Вижте още:  В края на 2021 г. нетните активи на пенсионните дружества са над 19 млрд. лв.

Сетълментът на ДЦК се извършва въз основа на инструкция за сетълмент, подадена от ЕСРОТ към СДЦК чрез изградения интерфейс между тях въз основа на постъпили в ЕСРОТ искания или уведомления за регистриране на сделки с ДЦК.

Искане или уведомление за регистриране на прехвърляне на ДЦК, изпратено към системата ЕСРОТ в съответствие с нейните правила, не може да бъде отменено след момента, посочен в правилата на системата. Действия, извършени от участник в системата или от трето лице след този момент, които имат за цел да оттеглят или отменят това искане или уведомление за прехвърляне са невалидни.

гръцки преводач Добрич

Сетълментът на сделки с ДЦК е финален след като се завери сметката за сетълмент на ДЦК на преобретателя.

Тези дейности са регламентирани в Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа, която е издадена в съответствие със Закона за държавния дълг.

Източник: investor.bg

Източник: