агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Печалбата на банките в България расте с близо една трета към края на април

seo-blog7

Печалбата на банковата система в България достига 641 млн. лева към 30 април, нараствайки с 32,4% през първите четири месеца на тази година в сравнение със същия период на 2021 г., отчете Българската народна банка. За сравнение, през цялата минала година банките реализираха общо 1,4 млрд. лева печалба.

По данни на централната банка разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват с 11,1% (19 млн. лв.) на годишна база и в края на миналия месец са 153 млн. лева.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на април е 16,3 млрд. лева и на месечна база намалява с 2,7% (452 млн. лв.). По данни на БНБ понижение през периода е отчетено в натрупания друг всеобхватен доход и в неразпределената печалба.

През април активите на банковата система се увеличават с 458 млн. лв. (0,3%) до 141 млрд. лева. Спрямо края на март намалява размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (поради спада на парични салда в централни банки), и делът ѝ в балансовите активи се понижава от 20,8% до 17,7%.

Нарастват кредитите и авансите (в резултат главно на увеличените вземания от кредитни институции) и делът им достига 62,8% (при 59,9% в края на март). През периода нарастват и дълговите ценни книжа, а делът им в края на април е 14,8%.

В централната банка пресмятат, че отношението на ликвидно покритие се повишава от 265,3% в края на март до 324,5% в края на април. Размерът на ликвидния буфер е 36,5 млрд. лева, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 11,2 млрд. лв. (при съответно 40,9 млрд. лв. и 15,4 млрд. лева, отчетени в края на март).

Вижте още:  Жилищни кредити и инфлация

Общите брутни кредити и аванси през миналия месец април се увеличават с 4,3 млрд. лв. (4,9%) до 92,2 млрд. лв. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 40,4% и в края на април възлизат на 12,9 млрд. лв.

гръцки преводач Добрич

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 0,8% до 79,3 млрд. лв. Нарастват заемите за домакинства (с 1,3%), за фирмите (с 0,3%), за други финансови предприятия (с 2,1%), както и тези за сектор държавно управление (с 1,4%).

Спрямо края на март депозитите в банковата система нарастват с 0,6% до 120,5 млрд. лв. Увеличение има при спестяванията на домакинства (с 1,1%), на сектор държавно управление (с 5,4%), както и на кредитни институции (с 2,2%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 3,8%) и на бизнеса (с 0,4%).

По данни на БНБ в края на март регулаторният капитал на банковата система е 15,5 млрд. лева, а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 71 млрд. лева.

Съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система към 31 март е 21,88%, на капитала от първи ред е 21,39%, а на базовия собствен капитал от първи ред е 20,86%, като нивата остават значително над регулаторните изисквания и изискванията за капиталови буфери.

Източник: investor.bg

Източник: